top of page

PROTECCIÓ DE DADES

 

PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta és la política de protecció de dades d'Aurora Figueras Palomeras, en endavant FIT-N'SS. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l'exercici dels seus serveis. El tractament s'efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

El responsable del tractament de les dades personals és l'Aurora Figueras Palomeras.

AMB QUINS CRITERIS TRACTAREM LES DADES PERSONALS.

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

​a) Els tractem de manera lícita (únicament quant tenim una base legal que ens ho permet i amb transperència davant l'interessat.

b) Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d'obtenir-se. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.

c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.

d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.

e) Els conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.

f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES.

FIT-N'SS tracta les dades per a exercir els seus serveis. Els serveis de FIT-N'SS es descriuen a la seva web www.fitnssport.com

Serveis.

Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades pels clients. Oferir aquests serveis comporta sovint fer-ne un seguiment i obtenir noves dades de les persones que en son usuàries.

Contacte.

Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s'utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Enviament d'informació.

Amb l'autorització explícita de cada persona de contacte que ens ha proporcionat per informar dels nostres serveis ho fem sempre per correu electrònic.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o bens. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i tambe dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d'obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l'administració tributària.

QUI ÉS LA LEGITIMACIÓ LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d'una relació contractual o precontractual.

Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació, en el grau i amb l'abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual.

En base al consentiment.

Quan fem enviaments d'informació dels nostres serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES DADES.

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides.

En conseqüència les dades s'han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d'acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

QUINS DRETS TENEN LES PERSONES EN RELACIÓ A LES DADES QUE TRACTEM.

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relacio prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s'obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran i dels principals aspectes derivats d'aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament General de Proteccio de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructural d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si aixi ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informacio. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quant aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n'és receptora.

COM ES PODEN EXERCIR O DEFENSAR ELS DRETS.

Els drets que acabem d'enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitual infofitnssport@gmail.com o a les altres dades de contacte indicades a l'encapçalament.

Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat)

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se a FIT-N'SS mitjançant missatge de correu electrònic a l'adreça infofitnssport@gmail.com

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

Responsable del tractament: Aurora Figueras Palomeras

Finalitat: serveis d'entrenament, assessoria, preparació física esportiva i assessorament nutricional.

Legimitació: compliment de la persona interessada (art. 6.1a RGPD) i compliment de la relació contractual (art. 6.1b RGPD).

Persones destinatàries: no es cediran dades a tercers.

Drets: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a infofitnssport@gmail.com

Procedència: de la persona interessada.

bottom of page